AUDITAS

tax
AUDITAS

Mes atliekame finansinių ataskaitų bei konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą, ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą, mokesčių patikrinimą.

Finansinių ataskaitų auditas ar peržiūra atliekama vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei norminiais aktais, auditorių profesinėmis žiniomis ir patirtimi bei savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis. Pateikiame auditoriaus išvadą apie įmonės finansinę būklę, patariame, kaip ištaisyti esamus trūkumus bei patobulinti apskaitos sistemą. Rengiame finansines ataskaitas klientų Lietuvos ir užsienio investuotojams jiems priimtina forma.

Atliekant auditą, įvertiname įmonėje taikomus apskaitos principus, kontrolės sistemas bei finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą.

Audito metu konsultuojame apskaitos, mokesčių klausimais ir teikiame pasiūlymus, kaip ištaisyti pastebėtas klaidas ir netikslumus.